A16 Fluroscent

El microscopi fluorescent utilitza una tècnica d’imatge que permet l’excitació de fluoròfors i la detecció posterior del senyal de fluorescència. Els microscopis de fluorescència requereixen una potent font de llum (100W Mercuri o 5W LED) i un filtre de cubs al mirall dicroic per reflectir la llum a la longitud d’ona d’excitació / emissió desitjada. La fluorescència es produeix quan la llum excita o mou un electró a un estat d'energia superior, generant immediatament llum d'una longitud d'ona més llarga, una energia inferior i un color diferent a la llum original absorbida. La llum d’excitació filtrada passa a través de l’objectiu que es focalitza sobre la mostra i la llum emesa es torna a filtrar al detector per digitalitzar la imatge. S'utilitza àmpliament en biologia i medicina, així com en altres camps.